تبلیغات
آواز بارانی عشق - به یاد حسین پناهی
IMG4UP
به آتش نگاهش اعتماد نکن

لمس نکن

  به جهتی بگریز که بادها خالی از عطر اویند

به سرزمینی بی رنگ

بی بو و ساکت

آری، بگریز و پشت ابدیت مرگ پنهان شو

اگر خواستار جاودانگی عشقی....