تبلیغات
آواز بارانی عشق - یلدا یعنی...
                  یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است
                                                                  که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت