تبلیغات
آواز بارانی عشق - جان لنون ( 1315- 1359 شمسی)

تصور کن!
 
Imagine there’s no heaven
,
تصور کن بهشتی در کار نیست

It’s easy if you try

کار آسانی است اگر سعی کنی

No hell below us,

و جهنمی آن پائینها وجود ندارد

above us only sky,

بالای سرمان فقط آسمان است

Imagine all the people

و تصور کن همه آدمها

living for today…

فقط برای امروز زندگی می کنند

Imagine there’s no countries

تصور کن هیچ کشوری وجود ندارد


It isn’t hard to do

کار سختی نیست

Nothing to kill or die for

دلیلی برای کشتن یا مردن نیست


No religion too


و مذهبی نیز در کار نیست

Imagine all the people

تصور کن همه مردم

living life in peace…

در صلح زندگی می کنند

You may say I’m a dreamer

ممکن است بگوئی من خیالبافم

but I’m not the only one

اما من فقط یکی نیستم

I hope some day you’ll join us

امیدوارم روزی تو هم با ما باشی

And the world will be as one

و تمام زمین قطعه ای واحد باشد

Imagine no possessions

تصور کن هیچ مالکیتی در کار نیست

I wonder if you can

من تعجب می کنم اگر تو بتوانی

No need for greed or hunger

نیازی به طمع و یا گرسنگی نیست


a brotherhood of man

برادری همه آدمها

Imagine all the people

تصور کن که تمام مردم

sharing all the world…

در تمام جهان سهیم هستند

You may say I’m a dreamer

ممکن است بگوئی من خیالبافم

but I’m not the only one

اما من تنها نیستم

I hope some day you’ll join us

امیدوارم تو هم روزی با ما باشی


and the world will live as one


و تمام زمین قطعه ای واحد باشدتاریخ : شنبه 5 مرداد 1392 | 06:39 ب.ظ | نویسنده : باران | نظرات