آواز بارانی عشق فریاد می زنم... از این خانه میروم .... اگر باران بگذارد.... اما آهسته می گویم.... باران ببار.... من در خودم مانده ام.... http://a-b-eshgh.mihanblog.com 2020-05-31T23:50:55+01:00 text/html 2014-06-13T15:12:12+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران زیباااا http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/427 <div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.240327001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.854463001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.857687001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.861310001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.864630001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.868590001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.872290001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.876637001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.881132001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.888037001394526341_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای عاشقانه غمگین سال 93" border="0"></div> <a href="http://www.baxiran.ir/group.html" target="_blank"> </a><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br> </p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.667391001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.957247001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.962374001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.966458001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.971076001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.976345001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.981769001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.990248001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.998333001394698561_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.006191001394698562_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><img title="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.018232001394698562_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای زیبای عاشقانه غمگین از لحطات تنهایی!" border="0"></div> <a href="http://www.baxiran.ir/group.html" target="_blank"> </a><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><img title="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" src="http://www.parsnaz.ir/upload/83/0.690997001396173166_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" border="0"></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><img title="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" src="http://www.parsnaz.ir/upload/83/0.695734001396173166_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" border="0"></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><img title="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" src="http://www.parsnaz.ir/upload/83/0.700440001396173166_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" border="0"></p> <p style="text-align: center;"><img title="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" src="http://www.parsnaz.ir/upload/83/0.709784001396173166_parsnaz_ir.jpg" alt="عکسهای شگفت انگیز عاشقانه" border="0"></p> text/html 2013-11-23T13:49:59+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران سكوت http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/392 <b><font color="#666666" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></b><div align="center"><br><div align="center"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span class="postbody"></span></font></div></div><div align="center"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span class="postbody"><div style="text-align:center"> </div></span></font></div><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span class="postbody"><div style="text-align:center"><a href="http://s3.picofile.com/file/7382464187/shamekh73_blogfa_11112_.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://s3.picofile.com/file/7382464187/shamekh73_blogfa_11112_.jpg" height="503" border="0" width="487"></a></div></span></font><br><br><br><br><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></b> text/html 2013-10-26T17:22:02+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران مثل ....ماه http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/390 <font color="#990000"> <b><font size="4"> </font></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://upload.iranvij.ir/images_dey91/99553281040167681175.gif" alt="آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس" border="0"><b><font size="4"><br></font></b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><b><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family: " lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"> </p><font color="#990000"><br> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#990000"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp;</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;در كوچه یك نفر به صدای بلند فریاد می كشید</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;در آخرین محله شب ... پشت پیچ باغ</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;در سایه روشن آواز مرغ شب</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">نقشی برای لیلی بی یار می كشید </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">&nbsp; دستی بروی سردی دیوار می نوشت</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">&nbsp; در ذهن من بهانه پرواز گم شده است</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA"> تنهای ام به وسعت یك خط فاصله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">در امتداد كوچه بن بست حك شد ه است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; <br></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وقتی تو آمدی..</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; &nbsp;…. </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">اما چه ناباور ... تو آمدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">در تو رها شدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ….</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">از خود جدا شدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA"> هرگز كسی به شكل تو در من رها نشد</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA"> هرگز كسی نگفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">مثل همین انار كه افتاده توی آب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">چیزی شبیه معجزه .. یك عكس توی قاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;نزدیك دست ماست...<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>....خدا..</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font color="#990000"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Morvarid&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مثل ...<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مثل ......ماه</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Morvarid&quot;"></span></font></p><font color="#990000"> </font> text/html 2013-09-26T09:38:06+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد... http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/381 <br><div id="yui_3_7_2_1_1380185741872_6180" dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span id="yui_3_7_2_1_1380185741872_6179"><br> <br></span></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div id="yui_3_7_2_1_1380185741872_6184" dir="rtl" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380185741872_6183" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: underline; color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px none;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380185741872_6182" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/02.jpg" style="border:0px;" height="518" border="0" width="449"></a></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br><br> <br> <a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration:underline;color:rgb(40,98,197);outline:0px;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/01.jpg" style="border: 0px none;" height="320" border="0" width="483"></a></font></div><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: underline; color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px none;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/11.jpg" style="border:0px;" height="330" border="0" width="500"></a></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><br><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp; <br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration:underline;color:rgb(40,98,197);outline:0px;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/07.jpg" style="border: 0px none;" height="326" border="0" width="490"></a><br> </font></div><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: underline; color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px none;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/06.jpg" style="border:0px;" height="330" border="0" width="510"></a></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"> <br></div><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span lang="en-us"><br></span></font></div><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span lang="en-us"><br></span></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: underline; color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px none;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/10.jpg" style="border:0px;" height="675" border="0" width="500"></a></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></div><div dir="rtl" align="center"> <br></div><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br> <br> <a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration:underline;color:rgb(40,98,197);outline:0px;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/05.jpg" style="border: 0px none;" height="302" border="0" width="536"></a></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> &nbsp;</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><br><div dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><div dir="rtl" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: underline; color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px none;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/asheghaneha/04.jpg" style="border:0px;" height="380" border="0" width="596"></a></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font></div><br><br> text/html 2013-09-25T09:26:50+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران تا شقایق هست... http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/379 <div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3092" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3095" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3094" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3093" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/02.jpg" style="border-width:0px;line-height:1.22em;" height="488" border="0" width="367"></a><span class="yiv6481081909Apple-converted-space" style="line-height:1.22em;"> </span><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3097" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3096" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/11.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="484" border="0" width="484"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/06.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="308" border="0" width="466"></a></font></div><div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3101" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3100" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3099" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3098" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/14.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="506" border="0" width="506"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></div><br style="line-height:1.22em;"><div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3102" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3105" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3104" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3103" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/12.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="344" border="0" width="465"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></div><br style="line-height:1.22em;"><div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3106" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3109" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3108" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3107" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/10.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="275" border="0" width="433"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/08.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="632" border="0" width="448"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/09.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="337" border="0" width="507"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></div><br style="line-height:1.22em;"><div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3113" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3112" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3111" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3110" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/15.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="365" border="0" width="526"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></div><div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3117" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3116" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3115" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3114" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/05.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="519" border="0" width="472"></a></font></div><div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3121" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3120" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3119" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3118" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/03.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="377" border="0" width="502"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></div><br style="line-height:1.22em;"><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/01.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="580" border="0" width="436"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3126" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3125" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3124" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/13.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="390" border="0" width="519"></a></font><font style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/04.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="370" border="0" width="489"></a></font></div><div id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3131" dir="rtl" style="line-height:1.22em;" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3130" style="line-height:1.22em;" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3129" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1380100953106_3128" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/shaghayegh/07.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="317" border="0" width="480"></a></font></div><div align="center"><br style="line-height:1.22em;"><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"> </font></div> text/html 2013-09-24T17:33:56+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران هر جای دنیا که بروی باز هم عاشق می شوی http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/376 <br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8507" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8506" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/1.jpg" height="336" border="0" width="366"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8517" align="center"> <font id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8625" color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8518" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8520" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8519" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/2.jpg" height="336" border="0" width="448"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8521" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8531" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8530" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/3.jpg" height="299" width="448"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8534" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8533" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8532" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/1g.jpg"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8537" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8536" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8535" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/5.jpg"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8538" align="center"><font color="#800000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br> </font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8540" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"><img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8539" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/6.jpg"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8543" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8542" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8541" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/7.jpg"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font><br><div id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8546" align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8545" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8544" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/8.jpg"></a></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"><img src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/9.jpg"></a><br> <br> &nbsp;<a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8627" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"><img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8626" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/10.jpg"></a><br>&nbsp;<a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8548" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"><img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8547" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/hh.jpg"></a><br> &nbsp; <br> &nbsp;<br><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8551" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8550" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/11.jpg"></a><br><br> <br><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8553" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8552" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/12.jpg"></a><br>&nbsp;<br><font id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8554" color="#000000"> </font>&nbsp;<br><a id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8556" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1380043542230_8555" src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/tir92/asheghi-fariba/13.jpg"></a><br> &nbsp;<br><br></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> </font> text/html 2013-09-14T13:03:20+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران این را به همه بگو http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/364 <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27988" style="font-family:'lucida console', sans-serif;font-size:14pt;"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27987" style="font-family:'times new roman', 'new york', times, serif;font-size:12pt;"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27986" class="yiv4876271729y_msg_container"><div id="yiv4876271729"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27985"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27998"><br></div><blockquote id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27994" type="cite"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27993"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27992" dir="ltr"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27997" style="text-align:center;" class="yiv4876271729"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27996" class="yiv4876271729"> <div class="yiv4876271729"> </div><span id="yui_3_7_2_1_1379154505569_28000" style="color:rgb(255, 51, 0);font-weight:bold;"><font id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27999" size="4"> <br></font></span></div></div><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27991" style="text-align:center;" class="yiv4876271729"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27990" class="yiv4876271729"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27989"><br><img id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27995" src="http://upload7.ir/images/88994672468031571971.jpg" alt="http://upload7.ir/images/88994672468031571971.jpg" class="yiv4876271729" style="width:467px;height:467px;"></div> </div></div></div> </div></blockquote></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></div></div></div></div> <br> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_28005" style="color:white;clear:both;">__._,_.___</div> text/html 2013-09-14T12:59:45+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران مرا یاد بگیر....! http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/363 <span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"> </span><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27469" align="center"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font color="#660000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></span></div><div id="yiv2337575764" align="center"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27476"><blockquote id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27475" type="cite"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27474"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27473" dir="ltr"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27487" style="text-align:center;"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font color="#660000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></span></div><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27511" class="yiv2337575764 " dir="rtl" style="margin-bottom:12pt;direction:rtl;"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><br></span><div id="yiv2337575764"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27476"><blockquote id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27485" type="cite"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27484"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27483" dir="ltr"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27482" style="text-align:center;" class="yiv2337575764"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27481" class="yiv2337575764"><div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27480" class="yiv2337575764 " dir="rtl" style="margin-bottom:12pt;direction:rtl;"> <span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><span id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27514"><img id="yui_3_7_2_1_1379154505569_27513" src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Love10298.jpg" class="yiv2337575764" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0"></span></span></div></div></div><div style="text-align:center;" class="yiv2337575764"><div class="yiv2337575764"><div class="yiv2337575764"> </div></div></div></div></div></blockquote><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"></span><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font color="#660000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></span></div></div></div></div></div></blockquote></div></div><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"> </span> text/html 2013-09-14T10:39:19+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران سخنان گرانبها http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/360 <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15976"><br></div> <br><br><br><br> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15930"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15929" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15977" style="font-family:verdana, sans-serif;"><br></div> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15928"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15927"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15926" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15978"><br></div> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15925" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15924" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15923"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15922"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15921"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15920" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15919" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15918" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15917"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15916"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15915" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15914"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15913"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15912"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15911"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15910"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15909" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15908" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15907" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15906"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15905"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15904" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15903"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15902" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15901"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15900"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15899" style="font-size:18pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15898" style="font-size:18pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15897" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15896"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15895"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15894" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15893"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15892" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15891"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15890"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15889" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15888" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15887" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15886"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15885"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15884"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15883" style="font-size:18pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15882" style="font-size:18pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15881" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15880"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15879"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15878"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15877" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15876" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15875" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15874"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15873"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15872" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15871"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15870"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15869" style="font-size:14pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15868" style="font-size:14pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15867" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15866"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15865"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15864"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15863" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15862" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15861" style="font-size:12pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15860"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15859"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15858" dir="ltr"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15857"><font id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15856" style="text-align:justify;font-family:Tahoma;font-size:13px;"><font id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15855" style="font-size:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15981" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15980" rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15979" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3323.jpg"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15982" style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15854" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15967" style="text-align:center;"><a id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15984" rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15983" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3324.jpg"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15985" style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3325.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3326.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3327.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3328.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3329.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3330.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3331.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3332.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3333.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3334.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3335.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3336.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><span style="color:rgb(128,128,128);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu3337.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title=" IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2742.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title=" IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2743.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title=" IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2744.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title=" IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2745.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2746.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2747.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2748.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2749.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2750.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"> &nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2751.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2752.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;"> &nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2753.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2754.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div style="text-align:center;">&nbsp;<a rel="nofollow" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2755.jpg"></a></div> <div style="text-align:center;">&nbsp;</div> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15988" style="text-align:center;">&nbsp;<a id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15987" rel="nofollow" title=" IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" target="_blank" href="http://iranfunnygroup.ir/Register-To-Yahoo-Group.html"><img id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15986" title="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" alt="IranFunnyGroup.ir - گروه اینترنتی ایران فانی" src="http://iranfunnygroup.ir/mail-file/images/1392/mordad/1/fekr/fu2756.jpg"></a></div> </font></font><span style="text-align:justify;font-family:Tahoma;font-size:13px;"></span> <div id="yui_3_7_2_1_1379154505569_15989" style="text-align:center;font-family:Tahoma;font-size:13px;">&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br> text/html 2013-09-14T10:12:42+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران بـیــا ایـن هــوا، هـوای خوبـی اسـت... http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/359 <div id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10020" style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><div id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10030" dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10029" style=" line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10028" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10027" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/06.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="431" border="0" width="504"></a></font></div><br style="line-height:1.22em;"><div id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10034" dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10033" style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><a id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10032" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10031" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/09.jpg" style="border-width:0px;line-height:1.22em;" height="500" border="0" width="341"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/12.jpg" style="border-width:0px;line-height:1.22em;" height="266" border="0" width="400"></a></font></div><div id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10038" dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10037" style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10036" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img id="yui_3_7_2_1_1379142425495_10035" src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/03.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="484" border="0" width="484"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/10.jpg" style="border-width:0px;line-height:1.22em;" height="424" border="0" width="425"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/08.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="371" border="0" width="474"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/04.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="335" border="0" width="389"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><br></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/07.jpg" style="border-width: 0px; line-height: 1.22em;" height="636" border="0" width="434"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5">&nbsp;<br></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/11.jpg" style="border-width:0px;line-height:1.22em;" height="355" border="0" width="425"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><font style="line-height:1.22em;" face="impact" size="5"><br style="line-height:1.22em;"><a rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join" style="color:rgb(40, 98, 197);outline:0px;line-height:1.22em;"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/shahrivar92/kash/13.jpg" style="border-width:0px;line-height:1.22em;" height="375" border="0" width="300"></a></font></div><div dir="rtl" style="line-height: 16.2656px;"><br></div></div> text/html 2013-09-07T05:32:57+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران من به بی محلی آدمها عادت دارم http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/355 <font color="#663366"> <font size="2"><b><br></b></font></font><div align="center"><font color="#663366"><b><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br><br><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10172/1%20%2820%29.png" class="image" alt="" height="350" border="0" width="469"></font></b></font></div><font color="#663366"><b><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"> </font></b> </font> text/html 2013-08-29T19:12:37+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران فقط چون خیلی نازه ... http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/351 <img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/f73a4714477a0db11.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="897" hspace="0" vspace="0" width="506"> text/html 2013-08-29T19:07:47+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست... http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/350 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="center"><br><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/7192ca476128409b1.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="881" hspace="0" vspace="0" width="497"><span dir="RTL" style="font-size: 20.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning: 16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><br><br>آواز</span><span dir="RTL" style="font-size: 20.0pt;font-family:Zeytoon;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning: 16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">عاشقانه</span><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;font-family:Zeytoon;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">ی ما ، در گلو شکست</span><span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"></span><br><span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست</span><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><br><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">آن روزهای خوب که دیدم ، خواب بود</span><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><br><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست</span><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><br><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> (</span><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">قیصر امین پور</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span>)</span><br><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> .</span><br style="mso-special-character:line-break"><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><br style="mso-special-character:line-break"><span style="font-size:20.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2013-08-29T19:00:15+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران رویای داشتن تـــــــو http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/349 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="center"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Morvarid&quot;; color: black;" lang="AR-SA">رویاهایی هست که شاید...<br>&nbsp;هرگز تعبیر نشوند</span><span style="font-family: Arial; color: black;"></span><br><span style="font-family: Arial; color: black;"> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Morvarid&quot;; color: black;" lang="AR-SA">اما همیشه شیرین اند</span><span style="font-family: Arial; color: black;"></span><br><span style="font-family: Arial; color: black;"> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Morvarid&quot;; color: black;" lang="AR-SA">مثل رویای داشتن تـــــــو</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial; color: black;"><span dir="LTR"></span> …</span><br style="mso-special-character: line-break"><span style="font-family: Arial; color: black;"> </span><br style="mso-special-character:line-break"><span style="font-family: Arial; color: black;"> </span></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><font size="6"> </font> text/html 2013-08-29T18:58:38+01:00 a-b-eshgh.mihanblog.com باران گام بردار در صفحه شطرنجی دلم ؛ http://a-b-eshgh.mihanblog.com/post/348 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="center"><strong><br><span style="font-size:18.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><br><span style="font-size:18.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">تمام سربازانم سفید پوشیده‌اند و منتظر حرکت تو هستند ،</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt; text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"></span><br><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt; text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">گام بردار در صفحه شطرنجی دلم ؛</span><span style="font-size:18.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><br><span style="font-size:18.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">میتوانم تمامش کنم با یک حرکت ،</span><span style="font-size:18.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><br><span style="font-size:18.0pt; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect:outline;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">حیف ......<br>اما شاه این بازی از چشمان سیاه تو فرمان می‌پذیرد</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt; text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"></span><br><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-font-kerning:16.0pt; text-effect:outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-font-kerning:16.0pt;text-effect: outline;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">نه از انگشتان بی رمق من</span></strong></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><b> </b>